[1]
N. H. Phương, “ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 3, pp. 337–346, Dec. 2011.