[1]
H. Q. Hải, “ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG”, Sci. Earth, vol. 33, no. 3, pp. 306–314, Dec. 2011.