[1]
T. T. M. Thành, “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 209–219, Dec. 2011.