[1]
N. B. Duẩn, Đặng T. Hải, V. Đức Minh, and L. T. T. Hiên, “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 164–174, Dec. 2011.