[1]
C. Đình Trọng, C. Đình Triều, and N. Đức Vinh, “ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 151–163, Dec. 2011.