[1]
L. V. A. Cường, N. T. Vấn, N. V. Giảng, Đặng H. Trung, and V. M. Triết, “NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 142–150, Dec. 2011.