[1]
Đoàn V. Tuyến and Đinh V. Toàn, “ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 119–125, Dec. 2011.