[1]
M. T. Tân, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 109–118, Dec. 2011.