[1]
C. Đình Triều, N. B. Duẩn, Đặng T. Hải, N. G. Thắng, B. A. Nam, and N. Đình Nguyên, “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 2, pp. 97–108, Dec. 2011.