[1]
P. N. Cẩn, “ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 1, pp. 85–93, Dec. 2011.