[1]
N. V. Hoàng and Ứng Q. Khang, “MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 1, pp. 78–84, Dec. 2011.