[1]
N. H. Phương, P. T. Truyền, and A. MOIRET, “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG”, Sci. Earth, vol. 33, no. 1, pp. 1–9, Dec. 2011.