[1]
L. T. Sơn, “Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên”, Sci. Earth, vol. 30, no. 3, pp. 351–356, May 2008.