[1]
T. T. Thắng, Hướng N. V., Ngợi C. V., and V. V. Tích, “Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 3, pp. 243–250, May 2008.