[1]
N. T. Hải, P. V. Phách, and K. Stattegger, “Xác định cấu trúc hình thái của châu thổ cửu long trên thềm lục địa ven bờ Cà Mau trên cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải cao”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 31, no. 4, pp. 356–362, May 2009.