[1]
T. Đình Tô and D. C. Công, “Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 4, pp. 374–379, May 2008.