[1]
N. K. Vân, “Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 4, pp. 356–362, May 2008.