[1]
P. N. Vũ, P. N. H. Vũ, and N. X. Bình, “Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)”, Sci. Earth, vol. 30, no. 4, pp. 289–301, May 2008.