[1]
N. V. Ý, “Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 3, pp. 233–242, May 2008.