[1]
L. Đức An, U. Đình Khanh, T. P. Tuấn, and N. N. Thành, “Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 225–232, May 2008.