[1]
A. S. Borisenko, “Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 3, pp. 193–198, May 2008.