[1]
N. H. Phương and P. T. Truyền, “Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 185–193, May 2008.