[1]
C. Đình Triều and S. Tatiana, “Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 176–184, May 2008.