[1]
T. Đình Tô, “Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 170–175, May 2008.