[1]
P. N. Vũ, T. Đình Nam, and N. D. Bình, “Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên”, Sci. Earth, vol. 30, no. 2, pp. 147–152, May 2008.