[1]
L. T. Việt and T. V. Thắng, “Về pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 124–129, May 2008.