[1]
V. V. Vấn, “Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 113–118, May 2008.