[1]
T. H. Phương, Đặng V. Bào, N. V. Vượng, V. C. Minh, and P. V. Lực, “Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark)”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 2, pp. 105–112, May 2008.