[1]
N. Đình Xuyên, P. Đình Nguyên, P. Q. Hùng, and N. Ánh Dương, “Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 25, no. 3, pp. 193–200, Jun. 2003.