[1]
L. N. Thanh, N. V. Giảng, and N. S. Nhân, “Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 1, pp. 84–90, May 2008.