[1]
N. Đình Dương, “Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 1, pp. 31–38, May 2008.