[1]
V. N. Hùng, H. T. M. Hằng, and T. V. Long, “Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 30, no. 1, pp. 21–30, May 2008.