[1]
N. T. Yêm, N. Q. Cường, W. Zuchiewicz, and A. K. Tokarski, “Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan”, Sci. Earth, vol. 28, no. 2, pp. 280–282, Mar. 2006.