[1]
B. T. Vượng, “Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 4, pp. 470–483, Mar. 2018.