[1]
B. T. Vượng, “Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 4, pp. 446–457, Mar. 2018.