[1]
B. Học, P. T. K. Văn, N. C. Nghĩa, and P. K. Huy, “Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tầng chứa nước bổ sung”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 4, pp. 434–445, Mar. 2018.