[1]
N. T. K. Thoa, G. Arduino, N. V. Giảng, P. T. K. Văn, and B. T. Vượng, “Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 4, pp. 389–409, Mar. 2018.