[1]
L. Đức An and L. H. Anh, “Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 3, pp. 368–375, Mar. 2018.