[1]
Đặng Mai, V. V. Tích, and N. T. M. Thuyết, “Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 3, pp. 359–362, Mar. 2018.