[1]
P. Đình Thọ, N. Địch Dỹ, Đặng V. Bát, and Đỗ T. Tính, “Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 3, pp. 321–328, Mar. 2018.