[1]
V. V. Tích, “Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 3, pp. 241–252, Mar. 2018.