[1]
N. Q. Hưng, “Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 226–232, Mar. 2018.