[1]
V. Thịnh, “Về lịch sử hình thành và phát triển địa hình hệ thống đảo ven bờ Việt Nam”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 210–214, Mar. 2018.