[1]
N. Đăng Túc, “Nghiên cứu trượt lở khu vực Móng Sến - Sapa”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 193–201, Mar. 2018.