[1]
N. V. Vượng, M. H. Chương, and T. T. Thắng, “Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 165–173, Mar. 2018.