[1]
T. V. Thắng, V. Đức Tùng, and N. T. T. Hương, “Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 140–149, Mar. 2018.