[1]
P. V. Hùng, “Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 131–139, Mar. 2018.