[1]
V. Đức Tùng and T. V. Thắng, “Đặc điểm Tân Kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực thị xã Lai Châu và kế cận”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 121–130, Mar. 2018.