[1]
V. V. Vấn, “Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 102–109, Mar. 2018.