[1]
T. T. Huệ, N. Đức Rỡi, and L. T. Hoàn, “Khảo sát về khả năng ô nhiễm phóng xạ vùng ven biển tỉnh Nam Định”, Vietnam J. Earth Sci., vol. 28, no. 2, pp. 97–101, Mar. 2018.